miércoles, 2 de abril de 2008

c0urag3

.

3st!mada am!ga n0 3st3 tr!st3 aqu! 3st3 3qu!n0 ha pu3st0 baj0 su cu!dad0 3l coraz0n y la c0nf!anza L0s mal3s 0 n3fastas r3p3t!c!0n3s d3 la h!st0r!a d3l H0mbr3 p3rt3n3c3n a su c0nd!c!0n humana 3n 3ll0 n0 3x!st3 clas3 s0c!al n! g3n3r0 n0 nac!0nalidad n! r3l!g!0n Basta c0n s3r yah00


hhhhmmmmhnnhnn hhhhmmmmhnnhnn

.

No hay comentarios: