lunes, 19 de octubre de 2009

ass3rv!r

.

3st!mada 0p!n0 qu3 qu!3n pr3t3nd3 !nsultar c0n la d3scr!pc!0n d3 un act0 qu3 su 3sp3c!3 r3al!za p0r plac3r r3v3la 3l atr0p3ll0 pr0p!0 d3 un v!0lador

.