martes, 12 de mayo de 2009

R3c0nf0rt

.

Am!ga qu3r!da muchas grac!as p0r sus palabras tan 3sp3radas p0r m! 3n tantas 0p0rtun!dad3s Vd m3 ap0y0 cuand0 3l d0l0r atrav3saba m! alma y ah0ra

3st0s d!as h3 s!do t3st!go d3 tant0 llant0 y angust!a d3 su part3 s!n 3mbarg0 aqu! 3sta r3sp0nd!3nd0 m! d3l!r!0 Habland0 c0n c3rt3za d3 h3ch0s c!3rt0s

La s0st3ng0 d3sd3 3l mág!c0 camp0 d3 l0s h3rmanad0s a trav3s d3 l0s plan0s

.

No hay comentarios: