jueves, 26 de junio de 2008

d3 l'avantag3

.


C0ns!d3r3 la s0c!3dad d3 las h0rm!gas p0r 3j3mpl0 Una agrupac!0n natural d3 an!males c0n 3l f!n d3 cumpl!r m3d!ant3 la mutua c00p3rac!0n t0d0s 0 algun0s f!n3s d3 la v!da

3n vu3stra s0c!3dad c!v!l!zada t0das las part3s Pu3bl0s y 3stados d3b!3ran s0m3t3rs3 al !mp3r!o d3 la Ley N0 0bstant3 s0bran 3j3mpl0s d0nd3 la 3x!g3nc!a d3l cumpl!m!3nt0 s3 apl!ca r!gur0sam3nt3 a c!3rt0s grup0s 3n tant0 las un!dad3s p0l!t!cas man!pulan !nt3rpr3tac!0n3s camb!an ju3c3s y n0 dudan 3n r3al!zar l0 qu3 fu3r3 n3c3sar!o 3n p0s d3 su pr0p!0 b3n3f!c!0 Lam3tabl3 pr0p!0 d3 yah00 s!n 3mbarg0


hmmmmmmhnnnhnnnhnnnnn d3l!c!0s0 3l mat3 V!P

.

No hay comentarios: