domingo, 18 de mayo de 2008

c'3st qqn d3 b!3n

.

Clar0 V!p ya qu3 t0d0 aqu3l ac0stumbrad0 a la rut!na d3 un trabaj0 adqu!3r3 p0r la fr3cuenc!a d3 r3pet!c!0n d3 su labor

la d3str3za d3l r3sp3t0
3l 3j3rc!c!o d3l pr0y3ct0
la 3sp3ranza d3l logr0
s3 p3rcata ad3mas d3 la d!gn!dad pract!cada a d!ar!0
Y 3s0 l0 c0nstruy3 c0m0 p3rs0na de b!3n apta para 3j3rc3r un c!v!sm0 c0nstant3

.

No hay comentarios: