sábado, 16 de febrero de 2008

tr0ubl3r

.

¿Qu3 c0sa pu3d0 c0nt!nuar mas qu3 pr3guntas y t3m0r3s nac!3nd0 a d!ar!0 3n m! c0raz0n y p3rs!gu!3nd0m3 c0m0 chacal3s...?

T3m0 a las s0mbras dad0 qu3 n0 v30 aqu3ll0 qu3 pu3da as3char. T3m0 al H0mbr3 ya qu3 c0nstant3m3nt3 v30 p3r3c3r la n0bl3za d3 un0s p0c0s baj0 la m!s3r!a d3 l0s much0s ...

.

No hay comentarios: